REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO ON-TOP - YOUR STORE AND MARKETPLACE

Cieszymy się, że odwiedziłeś naszą stronę. Zapoznaj się z aktualnymi warunkami korzystania oraz sprzedaży Towarów w Serwisie działającym na stronach internetowych: www.on-top.pl, www.on-top.com.pl oraz www.ontop.eu, które przygotowaliśmy dla Ciebie w regulaminie („Regulamin”). Za pośrednictwem Serwisu oferowana jest sprzedaż na zasadach B2B (business to business) oraz B2C (business to consumer).
On-Top to Serwis sprzedaży on-line gdzie znajdziesz swoje ulubione sklepy w jednym miejscu. Platforma sprzedaży towarów oraz usług.

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Właścicielem i administratorem Serwisu jest: ON-TOP LEWANDOWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Chojnowie, przy ul. Paderewskiego 14, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000888284, NIP: 6912553418, REGON: 38837912500000, e-mail: biuro@on-top.pl („Administrator”).

2. Do korzystania ze Serwisu, w tym przeglądania Towarów dostępnych w asortymencie Serwisu oraz składania zamówień, niezbędne jest:
a) Urządzenie (np. komputer) z dostępem do sieci Internet.
b) Przeglądarka internetowa: Safari, Chrome, Internet Explorer, Firefox lub Opera, itp.
c) Posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej e-mail.

3. Klientami Serwisu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne posiadające co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz osoby reprezentujące osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, posiadające zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych.

4. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu, Klient powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem.

5. Klient jest uprawniony do korzystania z Serwisu wyłącznie na zasadach wynikających z Regulaminu oraz zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku braku akceptacji postanowień Regulaminu, Klient powinien zaprzestać korzystania z Serwisu.

Każdy sprzedawca może założyć "Konto sprzedawcy" na stronie Serwisu, aby zacząć sprzedawać swoje produkty. Autoryzujemy konto sprzedawcy zaraz po zweryfikowaniu czy wszystkie dane zostały podane prawidłowo.
W trakcie autoryzacji Konta sprzedawcy możemy poprosić o wszelkie potrzebne dokumenty, które będą niezbędne do zweryfikowania autentyczności prowadzonej przez Państwa Firmy.
Sprzedający posiada specjalne konta dla sprzedających z możliwością zarządzania swoją ofertą produktów. W razie jakichkolwiek problemów pomagamy w uzupełnieniu danych na wymienionych kontach oraz zarządzaniem pełną ofertą produktów.
Każdy sprzedawca ma możliwość reklamowania swoich produktów zarówno na stronie Serwisu, jak i na portalach społecznościowych i innych. Promocją oraz reklamą zajmujemy się bezpośrednio po otrzymaniu wszelkich niezbędnych materiałów: Loga, Banery, Zdjęcia, opisy, itp.
Strona obejmuje zarówno sprzedających, a także samych producentów. Nie musicie być producentami aby oferować pełną ofertę produktów wybranych firm. Wystarczą niezbędne zgody na promocję, o które możemy poprosić w celu autoryzacji. Jako platforma sprzedaży nie ponosimy odpowiedzialności za oferowanie wszelkich produktów na stronie bez zgody producenta.

II. DEFINICJE

1. Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót.
2. Generator – narzędzie umożliwiające Klientowi wprowadzenie specyfikacji i personalizacji Towaru.
3. Hasło – unikalny szereg znaków (cyfr lub liter) wybrany przez Klienta, który Klient nadaje w systemie Serwisu dla celów potwierdzenia swojej tożsamości. Hasło ma charakter poufny i Klient powinien zachować je w tajemnicy.
4. Klient – każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu.
5. Konto Klienta - konto Klienta w Serwisie, za pośrednictwem którego możliwy jest zakup Towarów w Serwisie, przeglądanie historii zamówień itp.
6. Sprzedawca – firma, która sprzedaje swoje Towary za pośrednictwem Serwisu lub jest Dystrybutorem towarów wyprodukowanych przez inne podmioty.
7. Profil Sprzedawcy – konto Sprzedawcy w Serwisie, za pośrednictwem którego możliwe jest administrowanie sklepem Sprzedawcy, w tym zarządzanie sprzedażą Towarów, weryfikacja rozliczeń itp.
8. Koszyk – element Serwisu, w którym Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: dane Klienta, zamawiane Towary, adres Dostawy, dane do Faktury, sposób Dostawy, forma Płatności oraz inne Dane, których udostępnienie jest konieczne w związku z realizacją zamówienia.
9. Newsletter – informacja handlowa dotycząca Administratora, w tym w szczególności dotycząca Towarów, nowości, promocji itp.
10. Serwis – serwis informatyczny zarządzany przez Administratora, umożliwiający składanie zamówień na Towary, działający pod adresami internetowymi: www.on-top.pl, www.on-top.com.pl oraz www.ontop.eu.
11. Towary - produkty, na które można złożyć zamówienie w Serwisie.

III. ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

1. Przed złożeniem zamówienia w Serwisie, Klient powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
2. Informacje o Towarach dostępnych w asortymencie każdego ze Sprzedawców, wyświetlane na stronach Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Informacje o Towarach podane na stronie Serwisu stanowią zaproszenie do składania ofert przez Klientów.
3. Składając zamówienie w Serwisie, Klient składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży (kupna) wybranego Towaru, dostępnego u danego Sprzedawcy. Zawarcie umowy sprzedaży wymaga złożenia zamówienia przez Klienta, a następnie potwierdzenia Klientowi przyjęcia zamówienia do realizacji, po weryfikacji przez Sprzedawcę dostępności Towarów w magazynie lub możliwości realizacji zamówienia według specyfikacji Klienta, zgodnie z dokonaną przez Klienta w Generatorze personalizacją Towaru.
4. Dokonywanie zamówień w Serwisie jest możliwe przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę, natomiast ich realizacja odbywa się w Dni robocze, chyba że za dodatkową opłatą w odniesieniu do danego Towaru udostępniona jest możliwość realizacji wysyłki w dni wolne od pracy.
5. Klient może złożyć zamówienie poprzez dokonanie wyboru Towarów i dodanie ich do Koszyka. Klient może złożyć zamówienie na Towary znajdujące się w asortymencie danego Sprzedawcy i zaprezentowane na stronie Serwisu, bądź na Towary wyprodukowane według specyfikacji Klienta, zgodnie z dokonaną przez Klienta personalizacją Towaru.
6. Osobami upoważnionymi do składania zamówień na Towary są Klienci posiadający status zarejestrowanego użytkownika Serwisu, posiadający Konto Klienta. Osobami upoważnionymi do składania zamówień na Towary są również Klienci niezarejestrowani w Serwisie, po podaniu przy składaniu zamówienia niezbędnych do jego realizacji danych.
7. Status zarejestrowanego użytkownika Serwisu uzyskuje się po utworzeniu Konta Klienta poprzez wypełnienie w prawidłowy sposób formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej Serwisu i zalogowaniu na Konto Klienta w Serwisie przy użyciu adresu e-mail i ustalonego przez Klienta Hasła.
8. Utworzenie i korzystanie z Konta Klienta jest dobrowolne i bezpłatne, jednak niezbędne w celu składania zamówień na Towary w Serwisie. Szczegółowa procedura rejestracji Konta Klienta zamieszczona jest na stronie internetowej Serwisu.
9. Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo. Po zakończeniu procedury rejestracji Klient loguje się na Konto Klienta używając adresu e-mail oraz ustalonego przez Klienta podczas procedury rejestracji Hasła.
10. Klient jest zobowiązany do podania w trakcie procesu rejestracji prawdziwych i aktualnych danych.
11. Zarejestrowani użytkownicy posiadający Konto Klienta, którzy zamierzają zacząć sprzedawać swoje produkty w Serwisie, muszą założyć Profil Sprzedawcy, które uzyskuje się poprzez uzupełnienie danych firmowych oraz danych sklepu Sprzedawcy na Koncie Klienta. W celu dokonania rejestracji Profilu Sprzedawcy i rozpoczęcia sprzedaży Towarów za pośrednictwem Serwisu konieczne jest zawarcie przez Sprzedawcę umowy z Administratorem, po weryfikacji przez Administratora danych firmowych uzupełnionych na Profilu Sprzedawcy i uzgodnieniu warunków współpracy.
12. Klient jest zobowiązany do osobistego korzystania z Konta Klienta w Serwisie. Niedozwolone jest udostępnianie Konta Klienta lub Hasła osobom trzecim. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku udostępnienia Konta lub hasła osobom trzecim.
13. Klient ma obowiązek wykorzystywania Konta Klienta zgodnie z obowiązującym Regulaminem oraz działania w sposób nie naruszający praw innych Klientów.
14. Klient jest uprawniony do usunięcia Konta Klienta w każdym czasie. Klient może zgłosić chęć usunięcia Konta Klienta np. za pośrednictwem poczty elektronicznej: Biuro Obsługi klienta – bok@on-top.pl
15. Administrator jest uprawniony do czasowego zablokowania lub usunięcia Konta Klienta, po uprzednim zawiadomieniu Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail powiązany z Kontem Klienta i wskazaniu przyczyny, w przypadku gdy:
a) Klient korzystał z Konta Klienta w sposób naruszający postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje lub przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
b) Klient podczas wypełniania formularza rejestracyjnego lub w trakcie korzystania ze Serwisu wprowadził nieprawdziwe lub nieprawidłowe dane, jeśli skutkiem podania nieprawidłowych danych były lub są istotne trudności w świadczeniu usług lub niemożność świadczenia usług.
c) Klient podejmował działania prowadzące do naruszenia zasad bezpieczeństwa lub zagrażające bezpieczeństwu świadczenia usług Serwisu.
d) Klient działał na szkodę Administratora, innych Klientów lub Sprzedawców.
6. Klient posiadający Konto Klienta składa zamówienie poprzez zalogowanie się do Serwisu, dodanie Towaru do Koszyka, a następnie potwierdzenie złożenia zamówienia na Towar przez wybór przycisku – „Kupuję i płacę”.
7. Ceny Towarów dostępnych w Serwisie w momencie złożenia przez Klienta zamówienia są wiążące dla Klienta, Sprzedawcy i Administratora. Ceny Towarów dostępnych w Serwisie podane są w złotówkach i zawierają podatek VAT (są cenami brutto).
8. Faktury za zakupione Towary Klient może pobrać w swoim Koncie Klienta. Faktura stanowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży Towarów. Faktura wysyłana będzie Klientowi również (jako załącznik) na maila podanego przy zamówieniu jako potwierdzenie zakupu i płatności za zamówione produkty. Faktura bezpośrednia od sprzedawcy powinna być załączona w paczce, razem ze złożonym zamówieniem.
9. Cena Towaru podana na stronie Serwisu nie obejmuje kosztu przesyłki Towaru do Klienta. Do ceny Towaru doliczany jest koszt przesyłki, którego wysokość wskazana jest w Koszyku, przed potwierdzeniem przez Klienta złożenia zamówienia. Koszt wysyłki w wyraźnie wskazanych sytuacjach może być również darmowy. Koszty przesyłki zależą od sposobu dostarczenia Towaru do Klienta, miejsca dostawy, od wartości oraz wielkości zamówienia i są podane każdorazowo przy Towarze.
10. Klient składający zamówienie w Serwisie może skorzystać z następujących form płatności:
a) Płatność przelewem - przed odbiorem zamówionego Towaru, na rachunek bankowy wskazany na stronie Serwisu po dokonaniu zamówienia. Przy płatności przelewem, jako tytuł powinien zostać wskazany numer zamówienia.
b) Płatność elektroniczna – przed odbiorem zamówionego Towaru, za pomocą systemu płatności elektronicznych, przeprowadzana za pośrednictwem krajowej instytucji płatniczej. Płatność elektroniczna za pośrednictwem systemu płatności elektronicznej możliwa jest poprzez szybki przelew, płatność kartą, płatność BLIK.
Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie szybkich przelewów oraz platnoscią BLIK jest mElements S.A "Paynow".
Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A

IV. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1. Administrator potwierdza Klientowi przyjęcie zamówienia do realizacji na podany przez Klienta podczas składania zamówienia adres e-mail, w terminie do 3 dni od daty złożenia zamówienia.
2. W przypadku gdy realizacja złożonego przez Klienta zamówienia nie jest możliwa z powodu braku dostępności Towaru w magazynie lub braku możliwości realizacji zamówienia według specyfikacji Klienta, zgodnie z dokonaną przez Klienta personalizacją Towaru w Generatorze, Administrator informuje o tym fakcie Klienta w terminie do 3 dni od daty złożenia zamówienia, wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail. W przypadku braku dostępności części Towarów objętych zamówieniem lub braku możliwości realizacji zamówienia według specyfikacji Klienta w odniesieniu do części Towarów, Klient podejmuje decyzję, czy zamówienie ma zostać zrealizowane częściowo, czy w całości anulowane.
3. W przypadku anulowania zamówienia w sytuacji wskazanej w ust. 2 powyżej, Administrator zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub jej część w przypadku realizacji zamówienia w części) w ciągu 7 dni roboczych od dnia anulowania zamówienia. Administrator dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
4. Towary zamówione w Serwisie są dostarczane na wskazany przez Klienta w czasie składania zamówienia adres dostawy, do kraju do którego są realizowane przez danego Sprzedawcę dostawy, tj. możliwego do wyboru podczas składania zamówienia, w terminie wskazanym każdorazowo podczas składania zamówienia w Serwisie, liczonym od dnia wysłania do Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.
5. Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest uprzednie dokonanie płatności za zamówiony Towar. W przypadku wyboru przez Klienta formy płatności elektronicznej lub płatności przelewem, Administrator przyjmie zamówienie do realizacji po zaksięgowaniu płatności za zamówiony Towar na rachunku bankowym Administratora. W przypadku wyboru przez Klienta formy płatności przelewem, Klient powinien dokonać płatności w ciągu trzech dni od dnia złożenia zamówienia. Po otrzymaniu płatności Klient otrzymuje potwierdzenie w wiadomości e-mail.
6. Doręczenie przesyłki Klientowi jest realizowane według wyboru Klienta i zgodnie z możliwymi opcjami wysyłki oferowanymi przez danego Sprzedawcę, wskazanymi na stronie Towaru i potwierdzonymi w Koszyku przed złożeniem Zamówienia, za pośrednictwem firmy kurierskiej, w tym do paczkomatów i punktów odbioru lub za pośrednictwem operatora pocztowego.
7. Doręczenie przesyłki Klientowi zostanie zrealizowane w dzień roboczy. Czas przygotowania Towaru do wysyłki to średnio od 24 do 72 godzin, a czas trwania wysyłki w zależności od przewoźnika oraz wybranego kraju dostawy wynosi od 1 do 8 dni roboczych.
8. W momencie gdy paczka z Towarem zostanie przekazana wybranej firmie kurierskiej lub operatorowi pocztowemu, Klient otrzymuje wiadomość e-mail z potwierdzeniem wysyłki.
9. Klient może śledzić wysłaną paczkę i status jej doręczenia za pomocą indywidualnego numeru przypisanego do zamówienia, dostępnego w panelu na Koncie Klienta, w zakładce „Moje Konto, w sekcji "Historia i Szczegóły Zamówień", "Szczegóły".
10. W przypadku braku skutecznego doręczenia przesyłki Klientowi, Towar zostanie zwrócony do Sprzedawcy, o czym Klient zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w czasie składania zamówienia.
11. Opłaty należne za dostarczenie zamówionych Towarów ponosi Klient. Wysokość opłat należnych za dostarczenie zamówionych Towarów zależy od sposobu dostarczenia Towarów do Klienta i wskazana jest w Koszyku, przed potwierdzeniem przez Klienta złożenia zamówienia. Aktualne opłaty za dostarczenie Towarów wskazane są na stronie danego Sprzedawcy.

V. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Klient będący konsumentem może bez podania jakiejkolwiek przyczyny odstąpić od umowy w terminie 14 dni od objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, składając Administratorowi oświadczenie o odstąpieniu od umowy zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Klient może złożyć oświadczenie np. za pośrednictwem poczty elektronicznej lub korzystając z wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
2. W przypadku odstąpienia od umowy w trybie wskazanym w ust. 1 powyżej, Klient powinien zwrócić Towar do Sprzedawcy, na adres wskazany przez Sprzedawcę w wiadomości email otrzymanej wraz z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru do Serwisu.
3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w wypadkach określonych w art. 38 wskazanej w ust. 1 powyżej ustawy, m.in. w odniesieniu do umów:
a) W których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, przez co należy rozumieć Towary wyprodukowane według specyfikacji Klienta, zgodnie z dokonaną przez Klienta w Generatorze personalizacją Towaru - wyborze wariantów produktów.
b) W której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
c) W odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
4. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
5. W przypadku odstąpienia od umowy w trybie wskazanym w ust. 1 powyżej, Administrator ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Administrator nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
6. Administrator dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
7. Administrator może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
8. Przepisy dotyczące konsumenta zawarte w niniejszym punkcie V stosuje się również do osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, gdy umowa sprzedaży nie ma dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

VI. REKLAMACJE

1. Reklamacje związane z niezgodnością Towaru z umową mogą zostać złożone np. za pośrednictwem Konta Klienta lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
2. Administrator zobowiązuje się do dostarczenia Klientowi Towaru bez wad.
3. Administrator rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji złożonej przez Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji.
4. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W szczególności Klient może skierować wniosek o wszczęcie postępowania mediacyjnego do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej lub zwrócić się do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu. Do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń niezbędna jest zgoda obu stron.
5. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pomocy w rozstrzygnięciu sporu ze sprzedawcą oraz uzyskania bezpłatnej porady lub informacji prawnej od powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Stowarzyszenia Konsumentów Polskich, Federacji Konsumentów.

VII. DANE OSOBOWE

1. Administrator Serwisu jest administratorem zbioru danych osobowych przekazywanych przez Klientów Serwisu w związku z rejestracją Konta Klienta.
2. Dane osobowe przekazywane przez Klienta wykorzystywane są przez Administratora w celu rejestracji Konta Klienta oraz realizacji zamówień, w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności. Dane osobowe Klienta są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
3. Klientowi przysługuje prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i modyfikacji, a także żądania ich usunięcia.
4. Klient może również wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w szerszym zakresie niż wskazany powyżej.

VIII. NEWSLETTER

1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Administratora informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną, w postaci Newslettera, na wskazany przez Klienta adres e-mail.
2. Klient może wycofać zgodę i zrezygnować z otrzymywania informacji w każdym czasie, m.in. poprzez kliknięcie w link dołączany do każdej wiadomości.

IX. DANE KONTAKTOWE

1. Administrator będzie kontaktował się z Klientami za pośrednictwem Konta Klienta, podanego przez Klienta adresu poczty elektronicznej e-mail, numeru telefonu lub przy zastosowaniu formy pisemnej.
2. Klient może się skontaktować z Administratorem w następujący sposób:
a) Za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: bok@on-top.pl
b) Za pośrednictwem Konta Klienta.
c) Telefonicznie pod numerem telefonu: +48 603 242 282.
d) Za pośrednictwem poczty pod adresem: ON-TOP LEWANDOWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Paderewskiego 14c, 59-225 Chojnów

X. ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Administrator informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną niesie ze sobą szczególne zagrożenia związane m.in. z:
a) Możliwością wyłudzenia i nieuprawnionego wykorzystywania danych osobowych Klienta przez osoby trzecie.
b) Możliwością instalacji złośliwego oprogramowania w wyniku skorzystania z odnośnika odsyłającego do fałszywej strony w sieci Internet.
c) Możliwością korzystania z informacji pochodzących od osób nieposiadających uprawnień do udzielania informacji danego rodzaju.
2. W przypadku, gdy zamieszczenie treści w ramach Serwisu zostało dokonane z naruszeniem przepisów prawa, praw autorskich, dóbr osobistych, dobrych obyczajów, zasad uczciwej konkurencji, po otrzymaniu uzasadnionego zawiadomienia o takim naruszeniu, dokonanego przez osobę uprawnioną. Administrator podejmie działania mające na celu usunięcie z Serwisu treści będących przyczyną naruszenia.
3. Zawiadomienia o naruszeniu mogą być składane np. w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej Administratora lub pisemnie.

XI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Z ważnych przyczyn, w tym w przypadku działania siły wyższej, awarii technicznej, działań Klientów lub podmiotów trzecich, a także w przypadku gdy jest to uzasadnione obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa, poprawą jakości świadczeń lub udoskonalaniem funkcjonalności Serwisu, korzystanie przez Klientów ze Serwisu może być czasowo ograniczone. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Administrator będzie w miarę możliwości informował Klientów poprzez umieszczanie komunikatów pod adresem internetowym Serwisu.
2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne w sprzęcie komputerowym, urządzeniu, oprogramowaniu, systemie informatycznym, z których korzysta Klient, a które uniemożliwiają lub utrudniają Klientowi korzystanie z Serwisu.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Klient zobowiązuje się do korzystania z Serwisu w sposób nienaruszający praw osób trzecich, dobrych obyczajów ani przepisów prawa. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.
2. Klient nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w Serwis i jego zawartość, w szczególności nie jest uprawniony do ingerowania (w tym dokonywania zmian, uzupełnień, modyfikacji lub innych czynności) w treść, strukturę, formę, grafikę, oprogramowanie, mechanizm działania, ani inne elementy Serwisu.
3. Administratorowi przysługują prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskie lub odpowiednia licencja do treści zawartych na stronie Serwisu, w tym w szczególności oprogramowania, opisów, logotypów, nazw, grafik, zdjęć, jak również nagrań i transmisji online udostępnianych za pośrednictwem Serwisu. Kopiowanie i rozpowszechnianie ich bez zgody Administratora lub niezgodnie z zasadami wynikającymi z Regulaminu jest zabronione.
4. W przypadku wyprodukowania Towaru według specyfikacji Klienta, zgodnie z dokonaną przez Klienta personalizacją Towaru lub na podstawie stworzonego przez Klienta w Generatorze projektu, Klient ponosi odpowiedzialność za to, że przekazany przez niego projekt nie będzie naruszać praw osób trzecich.
5. Nazwy Towarów zamieszczone na stronie Serwisu, jak również inne nazwy zamieszczone na stronie, mogą być chronione na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej.
6. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, m.in. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
7. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem a Administratorem rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Administratora.
8. Administrator nie stosuje kodeksu dobrych praktyk w rozumieniu ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.
9. Zapisy Regulaminu nie ograniczają dalej idących praw Klienta będącego konsumentem, wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
10. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.